AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo. The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Revised July 29, 2013

Fact Sheet 403

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИРЕТРОВИРУСНАТА ТЕРАПИЯ (АРТ)?


 • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРТ?
 • КАКЪВ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ НА ХИВ?
 • ОДОБРЕНИ АНТИРЕТРОВИРУСНИ МЕДИКАМЕНТИ
 • КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛЕКАРСТВАТА?
 • МОГАТ ЛИ ТЕЗИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗЛЕКУВАТ СПИН?
 • КОГА ДА ЗАПОЧНА?
 • КОИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗБЕРА?
 • А ПОСЛЕ?
   

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРТ?

Антиретровирусна терапия (АРТ) означава лечение на специфични вирусни инфекции, част от които е ХИВ-инфекцията, с медикаменти. Лекарствата не унищожават вируса. Те обаче забавят развитието на инфекцията. Използваното съкращение (акроним) за антиретровирусни медикаменти е АРВ.


КАКЪВ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ НА ХИВ?

 Жизненият цикъл на ХИВ се състои от няколко фази.
1. Вирусът свободно циркулира в кръвния поток.

2. Вирусът се прикрепя към клетка.

3. ХИВ влива съдържанието си в клетката (заразява клетката).

4. Генетичният код на ХИВ (РНК) се променя в ДНК с помощта на ензима
обратна транскриптаза.
5. ДНК на ХИВ се изгражда в ДНК на заразената клетка с помощта на
ензима интеграза.
6. Когато заразената клетка се дели, тя активира ДНК на ХИВ, която
произвежда суровия материал за нови ХИВ частици.
7. “Пакетчетата” материал за новия вирус се събират постепенно в единно
цяло.
8. Вирусът във все още незавършена форма започва да излиза от клетката. 9. Вирусът добива завършен вид извън клетката: суровите материали се
нарязват от ензима протеаза и се събират във функциониращ вирус.


ОДОБРЕНИ АНТИРЕТРОВИРУСНИ МЕДИКАМЕНТИ

Всеки тип (или клас) АРВ атакува ХИВ по различен начин. Първият клас медикаменти, който беше одобрен за лечение на ХИВ-инфекция, беше класът нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Тези медикаменти действат във фаза 4, когато генетичният материал на ХИВ се обръща от РНК в ДНК. Засега одобрените лекарства от този клас включват:
• AZT (ZDV, zidovudine, Ретровир®)
• ddI (didanosine, Видекс®)
• ddC (zalcitabine, Хивид®)-излязъл от употреба
• d4T (stavudine, Зерит®)
• 3TC (lamivudine, Епивир®)
• Abacavir (Зиаген®)
• Tenofovir (Виреад®)
• Комбивир® (AZT/3TC в комбинация)
• Тризивир® (AZT/3TC/Abacavir в комбинация)
• Emtricitabine (FTC, Емтрива®)
• Кивекса™ (3TC/abacavir в комбинация). Този медикамент е регистриран с търговско име Epzicom™ в САЩ
• Трувада™ (tenofovir/emtricitabine в комбинация)

Друг клас медикаменти, които блокират вирусния жизнен цикъл в същата фаза, но по друг начин, е класът на не-нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ). Засега има три одобрени ННИОТ:

• Nevirapine (NVP, Вирамюн®)
• Delavirdine (DLV, Рескриптор®)
• Efavirenz (EFV, Сустива®). Този медикамент е регистриран с търговското име Стокрин® в определени части на света, включително България.

Третият клас антиретровирусни медикаменти блокира фаза 9, където суровият материал за новия вирус се нарязва на специфични части. Засега са одобрени десет протеазни инхибитора (ПИ):

• Saquinavir (SQV, Инвиразе®)
• Indinavir (IDV, Криксиван®)
• Ritonavir (RTV, Норвир®)
• Nelfinavir (NFV, Вирацепт®)
• Amprenavir (APV, Агенеразе®). Медикаментът е излязъл от употреба.
• Lopinavir/RTV (LPV/RTV, Калетра®)
• Atazanavir (AТZ, Рейатаз®)
• Fosamprenavir (908, Телзир®). Този медикамент е регистриран с търговско име Лексива® в САЩ.
• Tipranavir (PNU140690, Аптивус®)
• Darunavir (TMC-114)

Най-новият клас АРВ е класът на инхибиторите на сливането. Те не позволяват на ХИВ да се прикрепи към клетката, блокирайки фаза 2 от жизнения цикъл на вируса. Засега има само един одобрен инхибитор на сливането:

• Enfuvirtide (T-20, Фузеон®)


КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛЕКАРСТВАТА?

Когато ХИВ се възпроизвежда, повечето от новите копия са мутантни, т.е. те се различават леко от първоначалния вирус. Някои от мутантните форми продължават да се възпроизвеждат дори, когато приемаш АРВ. Ако това се случи, лекарството може да спре да действа. Това се нарича “развиване на резистентност” към лекарството.

Ако се използва само един медикамент вирусът лесно развива резистентност. Ако се използват два, мутантната форма ще трябва да се “справи” и с двата едновременно. Ако ли пък се използват три медикамента, които атакуват вируса в различни фази от неговия жизнен цикъл, то за него е почти невъзможно да изгради резистентност.

Използването на тройна комбинация означава, че развиването на резистентност ще отнеме много време. Поради тази причина използването само на едно лекарство (монотерапия) не се препоръчва.


 МОГАТ ЛИ ТЕЗИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗЛЕКУВАТ СПИН?

Един кръвен тест, наречен вирусен товар, измерва количеството вирус в твоя кръвен поток. Хората с по-нисък вирусен товар остават в по-добро здравословно състояние за по-дълго. Вж. листовка 125 за повече информация относно вирусния товар.

Вирусният товар на някои хора е толкова нисък, че тестът не може да улови наличие на вирус в кръвта. Това не означава, че вирусът е изчезнал. Преди години изследователите вярваха, че АРТ може евентуално да изчисти ХИВ от тялото. Понастоящем вече се знае, че това е малко вероятно. Лекарствата не “излекуват” СПИН. Те дават възможност на хората с ХИВ-инфекция да живеят дълго време.


КОГА ДА ЗАПОЧНА?

Повечето лекари ще вземат няколко неща под внимание преди да ти предложат да започнеш терапия. Това са 1) броят на твоите CD4 клетки; 2) твоят вирусен товар; и 3) симптоми или опортюнистични инфекции, които си имал или имаш в момента. АРТ се започва обикновено, когато твоите CD4 клетки са между 350 и 200 или ако твоят вирусен товар е твърде висок, независимо от броя на CD4 клетките. При определени условия лекарите могат да преценят, че дадени опортюнистични инфекции или ясно изразени симптоми са също явен показател за започване на терапия. Началото на терапия е важен момент и трябва добре да го обсъдиш със своя лекар.


КОИ ЛЕКАРСТВА ДА ИЗБЕРА?

Всеки един медикамент има странични ефекти. Някои от тях могат да бъдат сериозни. Повече информация можеш да получиш ако прочетеш листовките за всеки отделен медикамент. Някои комбинации са по-лесни за прием от други.
Някои действат по-добре от други. Всеки човек е различен и поради тази причина ще трябва да обсъдите внимателно със своя лекар или консултант коя комбинация ще е най-подходяща за теб.

Понастоящем вирусният товар се използва като клиничен индикатор за това дали терапията действа. Ако вирусният товар не намалява или ако намалява, но впоследствие се покачва, то най-вероятно ще ти се наложи да смениш лекарствата си.


А ПОСЛЕ?

Нови лекарства се разработват от всички четири съществуващи класа. Изследователите се опитват да разработят и нови типове медикаменти, които ще блокират функционирането на ХИВ в други фази от неговия жизнен цикъл, както и медикаменти, които ще подсилват действието на имунната система. В листовки 460, 470 и 480 има повече информация за новите класове лекарства.
 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT