AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed February 4, 2014

Fact Sheet 126

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ РЕЗИСТЕНТНОСТ


  • КАКВО Е РЕЗИСТЕНТНОСТ?
  • КАК СЕ РАЗВИВА РЕЗИСТЕНТНОСТ?
  • ТИПОВЕ РЕЗИСТЕНТНОСТ
  • ФЕНОТИПНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  • КРЪСТОСАНА РЕЗИСТЕНТНОСТ
  • ПРОБЛЕМИ С ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТ

 


КАКВО Е РЕЗИСТЕНТНОСТ?

 ХИВ е "резистентен" към дадено лекарство ако продължава да се възпроизвежда бързо, въпреки че вземаш лекарството. Резистентността е резултат от промени (мутации) в структурата на вируса. ХИВ мутира почти всеки път, когато произвежда свое копие. Не всяка мутация обаче води до резистентност. Най-често срещаната форма ХИВ е така нареченият “див” вирус. Всяка форма, която е различна от дивия вирус се счита за мутация.

Антиретровирусен медикамент, към който ХИВ има резистентност, няма да е в състояние да контролира възпроизвеждането на вируса, защото ХИВ може да "избегне" лекарството. Ако продължиш да вземаш лекарството, резистентната форма на вируса ще се възпроизвежда най-бързо. Това се нарича "избирателно налягане".

Ако спреш да приемаш лекарства, то тогава избирателното налягане изчезва. В този случай дивата форма ще се възпроизвежда най-бързо. Въпреки че изследванията може и да не открият резистентност към лекарствата, то тя може да се появи ако започнеш повторно приема на даден медикамент.

Изследванията за резистентност помагат на лекарите да вземат по-добри решения по отношение на терапията на своите пациенти.


КАК СЕ РАЗВИВА РЕЗИСТЕНТНОСТ?

ХИВ обикновено става резистентен, когато лекарствата не успяват да потиснат достатъчно добре възпроизводството на вируса. Все повече хора обаче се заразяват с ХИВ, който вече е резистентен към един или повече от антиретровирусните медикаменти.

Колкото повече ХИВ се възпроизвежда, толкова повече мутациите се увеличават. Мутациите се появяват на случаен принцип. Вирусът няма способността да преценява кои мутации ще го направят по-устойчив спрямо лекарствата.

Понякога само една мутация може да направи ХИВ устойчив към действието на няколко лекарства едновременно. Това се отнася в частност до 3TC (lamivudine, Епивир) и до не-нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ). ХИВ обаче трябва да премине през серия мутации, за да изгради резистентност към другите медикаменти, в това число към по-голямата част от протеазните инхибитори.

Най-добрият начин да се избегне резистентност е като се контролира ХИВ посредством антиретровирусни медикаменти, които имат достатъчно ефикасно действие. Ако пропускаш приемът на дози от своите ХИВ лекарства, ще предоставиш възможност на ХИВ да се възпроизвежда по-лесно. По този начин ще се появят повече мутации. Някои от тях могат да доведат до резистентност.

Ако се налага да прекъснеш терапия, консултирай се със своя лекар. Може да се наложи да спреш приема на някои лекарства по-рано отколкото други. Ако спреш да вземаш лекарство, докато вирусът е под контрол, то ти ще можеш да ги използваш в бъдеще отново.


ТИПОВЕ РЕЗИСТЕНТНОСТ

Има 3 типа резистентност:

• Клинична резистентнодст: Вирусният товар се покачва бързо, независимо от приема на антиретровирусни медикаменти.
• Фенотипна резистентност: ХИВ се възпроизвежда в епруветка, независимо, че са добавени антиретровирусни медикаменти.
• Генотипна резистентност: Генетичният код на ХИВ има мутации, които са свързани с резистентност към медикаментите.

Клиничната резистентност се проявява като покачващ се вирусен товар, понижаващ се брой на CD4 клетките или като опортюнистични инфекции (вж. листовка 500).


ФЕНОТИПНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Проба ХИВ се отглежда в лаборатория. След това се добавя доза от един антиретровирусен медикамент. Нивото на възпроизводство на ХИВ се сравнява с това на дивия тип вирус. Ако пробата се възпроизвежда повече от нормалното, то вирусът е резистентен към медикамента.

Фенотипната резистентност се представя като “кратна” резистентност. Ако пробата се е възпроизвела 20 пъти повече от обичайното, говорим за “20-кратна” резистентност.
В САЩ фенотипното изследване струва около 800 долара. Обикновено резултатите се получават до месец, но новите фенотипни тестове са малко по-бързи.


 ГЕНОТИПНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Генетичният код на вируса от пробата се сравнява с този на дивия тип. Кодът представлява дълга верига от молекули, наричани нуклеотиди. Всяка група от три нуклеотида, наричана “кодон”, представляват определена амино киселина, която се използва при изграждането на нов вирус.

Мутациите се обозначават като комбинации от букви и числа, например K103N. Първата буква (K) е кодът на амино киселината в дивия тип вирус. Числото (103) посочва местонахождението в кодона. Втората буква (N) е кодът на “променената” амино киселина в мутантната проба.

Генотипното изследване струва в САЩ около 250 долара. Резултатите се получават до две седмици след вземане на пробата.


ВИРТУАЛНО ФЕНОТИПИРАНЕ

Този анализ е в действителност метод за интерпретиране на резултатите от генотипното изследване. Първо, пробата се изследва генотипно. От определена база данни се вземат резултати от фенотипни изследвания на проби с подобен генотипен профил. Тези сходни проби подсказват какво вероятно “поведение” ще има вирусът. Виртуалното фенотипиране е по-бързо и по-евтино от фенотипното изследване.


КРЪСТОСАНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

В определени случаи даден щам ХИВ е резистентен към повече от едно лекарство. Когато това се случи, говорим за кръстосана резистентност. Например, повечето разновидности ХИВ, които са резистентни към nevirapine (Вирамюн) са резистентни и към efavirenz (Стокрин, Сустива).

Кръстосаната резистентност е важна при промяна на терапията. Трябва да подбереш медикаменти, към които вирусът не е кръстосано резистентен.

Ние все още не разбираме напълно кръстосаната резистентност. Напоследък се говори и за частична кръстосана резистентност. Колкото повече мутации развива ХИВ, толкова по-труден става за контролиране. Ето защо е важно да приемаш лекарствата си така, както са предписани. Това намалява риска от развиване на резистентност или кръстосана резистентност. Това също така дава възможност в бъдеще да имаш по-широк избор от комбинации.


ПРОБЛЕМИ С ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Тестовете за резистентност не са налични навсякъде. Те са скъпи. С времето обаче те стават по-евтини, резултатите от тях се получават по-бързо и затова повече болници ще ги ползват.

Тестовете не са подходящи, когато трябва да се открият “малцинствени” мутации (при по-малко от 20% от цялостната вирусна популация). Освен това, тяхната чувствителност е по-добра, когато вирусният товар е по-висок. Ако вирусният ти товар е твърде нисък, тестовете може да не отчетат правилен резултат. Необходимо е пациентът да има минимум 500-1000 копия/мл.

Резултатите от изследването могат да бъдат трудни за анализиране. Понякога лекарства, които би следвало да действат според изследването не действат и обратно. Нерядко генотипното и фенотипното изследване дават противоположни резултати при един и същ пациент. Някои мутации могат да "обърнат" или да намалят резистентността към някои медикаменти.

Независимо от тези проблеми, много учени считат, че изследването за резистентност трябва да бъде стандартна част от медицинските грижи, които ХИВ-позитивните получават. Все повече лекари използват изследването за резистентност преди да предложат комбинация на пациента.
 


 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT