AIDS InfoNet Logo
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

The Henry J. Kaiser Family Foundation
Site of the Week
November 2003

The Health Leader Award 2006
The Health Leader Award 2006

The HOPE Reward

Med411.com Medical Award

HealthAtoZ.com Featured Site Award

BuscaSalud.com

IBS Tales Hope Award

HealingWell.com Editor's Choice Award

Listed in Listed in Treasures of the Internet


AIDS InfoNet Logo.  The AIDS InfoNet - Reliable, Up-to-Date AIDS Treatment Information
International Association of Providers of AIDS Care
Reviewed September 23, 2013

Fact Sheet 120

ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО


  • ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО
  • ТЕРМИНОЛОГИЯ:

 


ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:

 Всяка лаборатория има свой собствен набор от “стойности в границите на нормалното”, наричани още и “референтни стойности”. Тези стойности зависят от типа оборудване и от методите на изследване, които се използват. Не винаги резултатите, които са извън рамките на референтните стойности представляват проблем. Твоите резултати могат да бъдат повлияни от различни фактори, като например: възраст, пол, дали пациентката е бременна, по кое време на деня е взета пробата, активни инфекции, фаза на развитие на ХИВ-инфекцията, както и дали си се хранил скоро преди изследването (някои проби трябва да се вземат, когато пациентът не се е хранил известно време). В таблицата по-долу там, където нормалните стойности за мъжете и жените се различават, те са отбелязани с М за мъжете и Ж за жените. Обсъди резултатите, които са извън референтните стойности със своя лекар или с консултант.
В таблицата са представени единиците, използвани в САЩ (тъй като някои лаборатории използват американска техника и компютърни продукти, съответно резултатите се получават в американски мерни единици), но също така и по системата "Système International d'Unités (SI), метричната система, която се използва в по-голямата част от света, включително в България. Последната колона "Коефициент за превръщане" дава коефициента, по който трябва да се умножи американската единица, за да се получи нейното SI съответствие. За обръщането на SI единица в американска, резултатът трябва да се раздели на коефициента. След таблицата е представен списък на мерните единици с кратки обяснения.


ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО

 Лабораторно изследване
Нормални стойности в американски единици
Ж 0.12-0.50 µkat/l
M 0.17-0.92 µkat/l

Нормални стойности в SI единици

Коефициент за превръщане

ALT (Alanine aminotransferase), АЛАТ (Аланинаминотрансфераза)
Ж 7-30 ед./l
M 10-55 ед./l

x 0.01667

Albumin/Албумин 3.1 - 4.3 g/dl 31 - 43 g/l x 10

Alkaline Phosphatase/Алкална фосфатаза (АФ)
Ж 30-100 ед./l
M 45-115 ед./l
Ж 0.5-1.67 µkat/l
М 0.75-1.92 µkat/l
x 0.01667
Amylase (serum)/Амилаза (серум), α-амилаза
53-123
ед./liter 0.88-2.05 nkat/l x 0.01667
AST (Aspartate aminotransferase)/Аспартатна аминотрансфераза (АСАТ)
Ж 9-25 ед./l M 10-40 ед./l
Ж 0.15-0.42 µkat/l
M 0.17-0.67 µkat/l

x 0.01667

Basophils/Базофили 0-3%
лимфоцити

0.0-0.3 част от белите кръвни клетки

x 0.01

Bilirubin- Direct/Билирубин-директен 0.0-0.4 mg/dl 0-7 µmol/l x 17.1
Bilirubin – Total/Билирубин -общ 0.0-1.0 mg/dl 0-17 µmol/l x 17.1

Кръвно налягане
Нормално: 120/70 до 120/80 (mmHg). По-високата стойност е систоличното налягане, когато сърцето изпомпва. По-ниската стойност е диастоличното налягане или когато сърцето почива. Кръвното налягане може да бъде твърде ниско (хипотенсия) или твърде високо (хипертенсия).

C peptide/С-реактивен протеин 0.5-2.0 ng/ml 0.17-0.66
nmol/l x 0.33
Calcium, serum/Калций (серум) 8.5 -10.5
mg/dl 2.1-2.6 mmol/l x 0.25
Calcium, urine/Калций (урина) 0-300 mg/24h 0.0-7.5
mmol/24h x 0.025
Cholesterol, total/Холестерол общ

239 mg/dL 6.18 mmol/l x 0.02586
Cholesterol, LDL/Холестерол LDL (лош)

190 mg/dL

4.91 mmol/l x 0.02586
Cholesterol, HDL/Холестерол HDL (добър)

Желателно >60 mg/dL

>1.55 mmol/l
Умерен 40-60 mg/dL

1.03-1.55 mmol/l
x 0.02586

Cortisol: serum/Кортизол (серум)
0-25 µg/dl (зависи кога през деня)

0-690 nmol/l x 27.59
Cortisol: free (urine)/Кортизол,
свободен (урина) 20-70 µg/dl
55-193
nmol/24h x 2.759

Creatine kinase/Креатининкиназа (КК)

Ж 40-150 units/liter M 60-400 units/liter
W 0.67-2.50 µkat/liter
M 1.00-6.67 µkat/l
x 0.01667

DHEA/дехидроепиандростерон
Ж 130-980 ng/dl
M 180-1250 ng/dl

W 4.5-34.0 nmol/liter M 6.24-43.3 nmol/l
x 0.03467

DHEA Sulfate/ DHEA-сулфат
Ж Преди менопауза: 12-535 µg/dl Ж След менопауза: 30-260 µg/dl M 10-619 µg/dl

Ж Преди менопауза:120-5350 µg/l
Ж След менопауза: 300-2600 µg/l M 100-6190 µg/l
x 10

Eosinophils/Еозинофили
0-8% от белите кръвни клетки

0.0-0.8 част от белите кръвни клетки

x 0.01

Erythrocyte sedimentation rate (Sed Rate)/Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
Ж<=30 mm/h M<=20 mm/h

Ж<=30 mm/h M<=20 mm/h
Folate/Фолиева киселина 3.1-17.5 ng/ml 7.0-39.7 nmol/l x 2.266
Glucose, urine/Глюкоза (урина) <0.05 g/dl <0.003 mmol/l x 0.05551
Glucose, plasma/Глюкоза
(плазма) 70-110 mg/dl 3.9-6.1 mmol/l x 0.05551
GGT (Gamma glutamyl transferase)/Гама глутамил-трансфераза
Ж <=45U/L M <=65 U/L

Ж <=45U/L
M <=65 U/L

Hematocrit/Хематокрит
Ж 36.0% -46.0% от червените кръвни клетки

M 37.0% -49.0% от червените кръвни клетки
Ж 0.36-0.46 част от червените кръвни клетки M 0.37-0.49 част от червените кръвни клетки

x 0.01

Hemoglobin/Хемоглобин
Ж 12.0-16.0 g/dl
M 13.0-18.0 g/dl

W 7.4-9.9 mmol/l
M 8.1-11.2 mmol/l
x 0.6206
LDH (Lactate dehydrogenase) (total)/ЛДН (лактатдехидрогеназа) (обща)

<=270 U/L <=4.5 µkat/l x 0.016667

Lactic acid/Млечна киселина 0.5-2.2 mmol/l 0.5-2.2 mmol/l
Leukocytes (WBC)/Левкоцити (Бели кръвни клетки)
4.5-11.0x103/mm3 4.5-11.0x109/l
Lymphocytes/Лимфоцити
16%-46% от белите кръвни клетки

0.16-0.46 част от белите кръвни клетки

x 0.01

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)/Среден корпускулярен хебоглобин

25.0-35.0 pg/клетка

25.0-35.0 pg/клетка

Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)/Концентрация на средния корпускулярен хебоглобин

31.0-37.0 g/dl 310-370 g/l x 10

MCV (Mean corpuscular volume)/Среден корпускулярен обем

Ж 78-102 µm3 M 78-100 µm3

Ж 78-102 fl
M 78-100 fl

Monocytes/Моноцити
4-11% of white blood cells

0.04-0.11 fraction of white blood cells
x 0.01

Neutrophils/Неутрофили
45%-75% от белите кръвни клетки

0.45-0.75 част от белите кръвни клетки
x 0.01

Phosphorus/Фосфор 2.5 – 4.5 mg/dL

0.81-1.45
mmol/l x 0.323
Platelets (Thrombocytes)/Тромбоцити

130 – 400 x 10
9l
Potassium/Калий 3.4-5.0 mmol/l 3.4-5.0 mmol/l

RBC (Red blood cell count)/Еритроцити
Ж 3.9 – 5.2 x 106/µL3
M 4.4 – 5.8 x 10 6/µL3

Ж 3.9 – 5.2 x 1012/l
M 4.4 – 5.8 x 10
12/l

130 – 400 x 10
3µL
 

Sodium/Натрий 135-145
mmol/l 135-145 mmol/l

Testosterone, total (morning sample)/Тестостерон, общ (сутрешна проба)
Ж 6-86 ng/dl M 270-1070 ng/dl
Ж 0.21-2.98 nmol/l
M 9.36-37.10 nmol/l
x 0.03467
Testosterone, free/Тестостерон, свободен
Възраст 20-40
Възраст 41-60
Възраст 61-80

Ж 0.6-3.1, M 15.0-40.0 pg/ml
Ж 0.4-2.5, M 13.0-35.0 pg/ml
Ж 0.2-2.0, M 12.0-28.0 pg/ml

Ж 20.8-107.5, M 520-1387 pmol/l
Ж 13.9-86.7, M 451-1213 pmol/l
Ж 6.9-69.3, M 416-971 pmol/l

x 34.67

Triglicerides/Триглицериди (проба на гладно) Нормални стойности
На границата
Високи
Много високи

40-150 mg/dl 150-200 mg/dl 200-500 mg/dl >500 mg/dl

0.45-1.69 mmol/l
1.69-2.26 mmol/l
2.26-5.65 mmol/l >5.65 mmol/l

x 0.01129

Urea, plasma (BUN)/Урея,
(плазма) (азот) 8-25 mg/dl 2.9-8.9 mmol/l x 0.357
Urinalysis - pH
Specific gravity/ pH урина

5.0-9.0
1.001-1.035

5.0-9.0
1.001-1.035
WBC (White blood cells, leukocytes)/левкоцити

4.5-11.0x10 3
/mm 3 4.5-11.0x10 9 l


ТЕРМИНОЛОГИЯ:

МЕРНИ ЕДИНИЦИ:

Gram (g) : мярка за тежест. Използвани в тази таблица: pg (пикограм), g (грам), mg (милиграм), и т.н. на литър
katal (kat) : единица за каталитична активност, използвано специално при измерване на ензимни стойности. Използвани в тази таблица: µkat (микрокатала), nkat (нанокатала) на литър
micrometer (µm) : мярка за дължина. Средният корпускулярен обем се измерва в кубични микрометри
mole, molar : също “грам молекулярно тегло,” мярка за количество, базирана на атомното тегло на веществото. Много от резултатите в системата Système Internationale се изразяват в молове на литър. Използвани в тази таблица: mmol (милимол), µmol, (микромол), nmol (наномол), pmol (пикомол) на литър
Някои мерни единици включват следните коефициенти и съотношения: mega (M) : 10 6 или x1,000,000
kilo (k) : 10 3 или x1,000
deca или deka : 10 1 или x10
deci (d) : 10 -1 или ÷10
milli (m) : 10 -3 или ÷1,000
micro (µ) : 10 -6 или ÷1,000,000
nano (n) : 10 -9 или ÷1,000,000,000 pico (p) : 10 -12 или ÷1,000,000,000,000

 


Back to Fact Sheet CategoriesInternational Association of Providers of AIDS Care

 

The AIDS InfoNet is a project of the International Association of Providers of AIDS Care.
webmaster@aidsinfonet.org

 

United States National Library of Medicine

Partially funded by the National Library of MedicineSearch Our Site
Newest Fact Sheets
Print This Fact Sheet
You can print this fact sheet on a single page in Microsoft Word (.doc) format or Adobe Acrobat (.pdf) format. Click on the links below to open the document in your browser and then print it.
 Adobe Acrobat PDF
 Microsoft Word

You can print directly from your browser using the link below. The printout will probably go onto a second page.
 Print Version (Web)

Monthly E-mail Updates

The InfoNet updates its Fact Sheets frequently. A listing of each month's changes is posted to several e-mail lists.

If you would like to receive this monthly update by personal e-mail, please click on the SUBMIT button.

SUBMIT