Fact Sheet 1050

Font Samples


Bengali: ওম জগদিশ্ৱর পর পরত্ম, পর পরত্ম অনুৱর্ধম ৱন্দে, অনুৱর্ধম ৱন্দে. ওম জগদিশ্ৱর পর পরত্ম অনুৱর্ধম ৱন্ধে, অনুৱর্শম ৱন্দে অনুরধম ৱন্দে. ওম ওম ওম ওমোমোচ্জ্ৱিচ্ৱ্চ্ৱ্কব্চ্ৱ্চোচ্ক্চ্ন্ল্চ্ন্চ্ল্ৱ্ন্চ;ন্হেইচিউএচেউইচ

Raghu Bengali ওম জগদিশ্ৱর পর পরত্ম, পর পরত্ম অনুৱর্ধম ৱন্দে, অনুৱর্ধম ৱন্দে. ওম জগদিশ্ৱর পর পরত্ম অনুৱর্ধম ৱন্ধে, অনুৱর্শম ৱন্দে অনুরধম ৱন্দে. ওম ওম ওম ওমোমোচ্জ্ৱিচ্ৱ্চ্ৱ্কব্চ্ৱ্চোচ্ক্চ্ন্ল্চ্ন্চ্ল্ৱ্ন্চ;ন্হেইচিউএচেউইচ


Hindi: Akshar Unicode ओम जयजगदिस हरे, स्वमि जय जगदिश हरे भख्त जनो के सन्घत दीन जनो के सन्घत शेअन दोर करे ओम जय जगदिश हरे

Raghu Hindi ओम जयजगदिस हरे, स्वमि जय जगदिश हरे भख्त जनो के सन्घत दीन जनो के सन्घत शेअन दोर करे ओम जय जगदिश हरे


Tamil: Akshar Unicode அம்மா என்ரு அலைகத உஇய்ரில்லை அமவெ வனன்கமல் உயிர்ல்லையெ. னெ தானா என் னென்சம் கெக்கின்ரது

Raghu Tamil அம்மா என்ரு அலைகத உஇய்ரில்லை அமவெ வனன்கமல் உயிர்ல்லையெ. னெ தானா என் னென்சம் கெக்கின்ரது


Telugu: Akshar Unicode ఎమన్ది బబున్నర. ఎమ్ చైసున్నరు. ఎక్కద పౌన్నరు పన్దులు. నీవు చల బగుత్న్థి. ఎక్కద థికదె అక్కదె. అమ్మగరు ఎక్కద పొఇన్థి

Raghu Telugu ఎమన్ది బబున్నర. ఎమ్ చైసున్నరు. ఎక్కద పౌన్నరు పన్దులు. నీవు చల బగుత్న్థి. ఎక్కద థికదె అక్కదె. అమ్మగరు ఎక్కద పొఇన్థి.


 


Back to Fact Sheet Categories